การปฏิบัติตนในสภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับปัญหาในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

  • วรัตม์ พิมพ์คต Suansunandha Rajabhat University
  • ขันทอง ใจดี
  • บุญวัฒน์ สว่างวงศ์
Keywords: การรับรู้, สภาวะฝุ่นละออง PM 2.5

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้และการปฏิบัติตนในสภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับปัญหาในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติตนในสภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับปัญหาในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้โดยเฉพาะกลุ่มคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 323 คน มาจาการใช้สูตรการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจำนวนประชากรคือ สูตรของ W.G Cochran ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม ( Simple Random Sampling ) และแบบบังเอิญเจอ (Accidental sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (frequencies) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) One Way ANOVA และ Correlation จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้สภาวะฝุ่นละออง PM 2.5อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.32) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ฝุ่นละออง PM 2.5 มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจมากที่สุด ( =4.64) รองลงมาฝุ่นละออง PM 2.5 ทำให้เกิดอาการระคายเคืองจมูก แสบจมูก ไอ มีเสมหะ การเผาไหม้และไฟป่าทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ( =4.48) และควันรถยนต์ส่งผลให้เกิดฝุ่นละออง ( =4.48) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตนในสภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการปฏิบัติตนในสภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาที่มีระดับการรับรู้สภาวะฝุ่นละออง PM 2.5แตกต่างกันมีการปฏิบัติตนในสภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

References

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.). (2562). รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) พื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผลการดําเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2562. สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2563, จาก https://www.pcd.go.th/.
กรมควบคุมมลพิษ. (2562). 5 พื้นที่ปริมาณฝุ่น PM2.5 มากที่สุด (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2563, จาก https:// thestandard.co/5-the-amount-of-pm-25-dust.
กรมควมคุมมลพิษ. (2562). รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562. สืบค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2562, จาก https://www.pcd.go.th/publication/8013/.
กฤตณัฐ สุขสุภี และ วันจักร น้อยจันทร์. (2563). การสำรวจพฤติกรรมการกระทำผิดระเบียบวินัยของนักศึกษา สาขาการบริหารงานตำรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. วารสารอาชญากรรมและความปลอดภัย. 2(2), 69-79.
โรงพยาบาลศิครินทร์. (2563). PM 2.5 ทําลาย สุขภาพเราโดยไม่รู้ตัว(ออนไลน์). สืบค้น เมื่อ 13 มีนาคม พ.ศ.2563,จาก https:// www.sikarin.com/ content/detail /401/pm-2-5.
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี). (2561). ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมตลอดจนแนวทางการ ป้องกันแก้ไขที่ดี. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2563, จาก http://www.mnre.go.th/reo13/th/news/detail/9373
เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล. (2554). ความตระหนักและ การยอมรับการนำระบบการจัดการสิ่ง แวดล้อม (ISO 14001) มาใช้ในองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณีสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์).
Daikin Thailand. (2563). PM2.5 คืออะไร? อันตรายและการป้องกันฝุ่นละอองขนาด เล็ก. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2563, จาก https://www.daikin.co.th/service-knowledge/pm-2-5/
Published
2021-06-24