ความรู้ความเข้าใจและความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียนหญิง โรงเรียนนนทรีวิทยา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

  • ชวัลนุช บัวรส
  • รพีพัฒน์ จันทนินทร
  • วันจักร น้อยจันทร์
Keywords: การตั้งครรภ์ในวัยเรียน, นักเรียนหญิง, จังหวัดกรุงเทพมหานคร

References

กรมสุขภาพจิต. (2547). สถิติการมีเพศสัมพันธ์. สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://www.dmh. go.th/news-dmh/ view.asp?id =30192.
กรมอนามัย. (2562). สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน. สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563, จากhttps://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/migrated/files/rh/n86_0559234e9637e6dbb75f01b6e1e1a1aa_%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8CRH_2562_Website.pdf.
กฤตณัฐ สุขสุภี และ วันจักร น้อยจันทร์. (2563). การสำรวจพฤติกรรมการกระทำผิดระเบียบวินัยของนักศึกษา สาขาการบริหารงานตำรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. วารสารอาชญากรรมและความปลอดภัย. 2(2), 69-79.
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เวสเทิร์น เขตกาญจนบุรี.(2555). การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และวิธีการคุมกำเนิด. สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563, จาก http://5405g3.blogspot.com /2012/02/blog-post.html.
จิรังกูร ณัฐรังสี. (2549). สำรวจสถานณ์เรื่องเพศของวัยรุ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุข: โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์.
ชุติกาญจน์ พิลาศรี. (2551). ปัจจัยวิถีต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี.รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ชุลีพร อินทรไพบูลย์. (2536). ค่านิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมในเรื่องเพศของนักเรียนวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์สังศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล).
ประทุม แป้นสุวรรณ. (2545).การให้คำปรึกษากลุ่มด้านเพศศึกษาวัยรุ่นในกลุ่มเสี่ยง.กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา.
ประภัสสร สุวรรณบงกช.(2549). พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์และ ขวัญใจ เพทายประกายเพชร. (2559). การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการทำแท้ง: แนวทางป้องกันสำหรับวัยรุ่น. Journal of Health and Nursing Research, 32(2). 133.
พนม เกตุมาน. (2535). ปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร: บริษัทแปลนพับลิชิ่งจำกัด.
วงเดือน สุวรรณคีรี, นันทนา น้ำฝน และ วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์. (2551). พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก.วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(2), 147-155.
วันเพ็ญ แก้วปาน.(2561). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
วัลลภา วงศ์ศักดิรินทร. (2560). พฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน โรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม. Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences, and Arts). 10(1). 1332-1339.
ศรีเรือน แก้วกังวาล. (2540). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม 2. (พิมพ์ครั้งที่ 3). ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศิริยุพา นันสุนานนท์.(2549). โครงการ การศึกษาความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมประสงค์ พระสุจันทร์ทิพย์ และ
อัญชลี ปิยะตานนท์. (2544). นักเรียนเรทอาร์ นักเรียนเรทเอ็กซ์. กรุงเทพฯ: บีเคอินเตอร์ปริ๊นท์.
สำนักอนามัยการเจริญพันธ์. (2562). อนามัยการเจริญพันธุ์. สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2562, จาก https://rh.anamai.moph. go.th/home.
สุวชัย อินทรประเสริฐ และ คณะ. (2551). คู่มือการให้บริการวางแผนครอบครัว สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข. กองอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
อนงค์ ชีระพันธ์. (2544).ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น.
อรอุษา จันทรวิรุจ. (2544). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา.จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.
Chandra-Mouli, V., Greifinger, R., Nwosu, A. et al (2013). Invest in adolescents and young people: it pays. Reproductive Health, 51(2013). 10
Venkatraman., Chandra-Mouli. (2013). WHO Guidelines on Preventing Early Pregnancy and Poor Reproductive Outcomes Among Adolescents in Developing Countries. Journal of Adolescent Health. 52(5), 517-522.
Published
2021-06-24