ความคาดหวังต่อสวัสดิการข้าราชการของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน : กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง

  • ทัดดาว ไกรยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Keywords: ความคาดหวัง, สวัสดิการ, ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน, สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน 2) เพื่อศึกษาความคาดหวังต่อสวัสดิการของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 3) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นต่อสวัสดิการของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน โดยมีกลุ่มตัวอย่างข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง จำนวน 131 นาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และจัดเรียงลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นโดยใช้วิธี Modified Priority Needs Index ( PNI_Modified ) ผลการศึกษาพบว่า 1) ความพึงพอใจต่อสวัสดิการของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( =2.226) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านสุขภาพอนามัย รองลงมา คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการศึกษา 2) ความคาดหวังต่อสวัสดิการของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.602) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการศึกษา รองลงมา คือ ด้านความมั่นคง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสุขภาพอนามัย 3) ความต้องการจำเป็นต่อสวัสดิการของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในภาพรวม ทั้ง 5 ด้าน พบว่า มีความต้องการจำเป็นทุกด้าน จัดเรียงลำดับตามความต้องการจำเป็นตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ ลำดับที่ 1 ด้านการศึกษา ลำดับที่ 2 ด้านความมั่นคง ลำดับที่ 3 ด้านนันทนาการ ลำดับที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ และลำดับสุดท้ายด้านสุขภาพอนามัย

References

ทรงสิริ วิชิรานนท์ และ อรุณี อรุณเรือง. (2559). การประเมินความต้องการจำเป็นในการจัดสภาพแวดล้อที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3(1), 75 – 86. Retrieved from https://repository. rmutp.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/3040/IRD_62_10.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ฝ่ายทะเบียนและกำลังพล สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง. (2562). ข้อมูลกำลังพล. สืบค้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562, จาก http://www.pdd.police.go.th/

พงศพัศ พงษ์เจริญ. (2546). คิดใหม่ ทำใหม่ : ตำรวจยุคทักษิณ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรุงเทพ.

พิเชษฐ์ สอนศิริ. (2553). การให้คุณค่ากับสวัสดิการพนักงานของบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด. (วิทยานิพนธ์พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

ไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม. (2541). ปัญหาและความต้องการสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : ศึกษากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในกองบังคับการตำรวจนครบาล 7. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์).

สุจิตต์ บุตดาวเวียง. (2552). สวัสดิการข้าราชการตำรวจจราจรระดับชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย).

สุนิสา ทัตติยพงศ์. (2553). ความต้องการสวัสดิการข้าราชการตำรวจชั้นประทวน : ศึกษากรณีกองบังคับการที่ขึ้นตรงสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกริก).

อชิร มาละเงิน. (2552). ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฎ ราชวิทยาลัย).

Pigors, P. and Myers, C.A.. (1956). Presonnel Administration : A Point of View and Method. (3rd ed). New York: McGraw-Hill Book Compan.

Published
2020-12-02