คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษาเขตพื้นที่ชุมชนตลาดศรีเขมา เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

  • ธารารัตน์ ตะเคียนศก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Keywords: คุณภาพชีวิตการทำงานในประเทศไทย, แรงงานต่างด้าว, ชุมชนตลาดศรีเขมา

Abstract

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประเด็น คือ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานต่างด้าว 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานต่างด้าว โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล การเก็บข้อมูลใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษาเขตพื้นที่ชุมชนตลาดศรีเขมา เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 232 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) กรณีพบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทำการทดสอบรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ผลการศึกษามีดังนี้ 1. ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษาเขตพื้นที่ชุมชนตลาดศรีเขมา เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาโดยภาพรวม พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 เมื่อพิจารณาตามข้อคำถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของแรงงานต่างด้าว รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมา คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และด้านสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ตามลำดับ 2. ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานต่างด้าว พบว่า แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษาเขตพื้นที่ชุมชนตลาดศรีเขมา เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ สถานภาพสมรส การศึกษา และรายได้แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านอายุ เชื้อชาติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานแตกต่างกัน

References

คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. (2550). รายงานต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง. กรุงเพทฯ: ม.ป.ท.
จำรัส อึ้งศรีวงษ์. (2557). คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานข้ามชาติพม่า จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 16(1), 85-99.
ทัศนีย์ ชาติไทย. (2559). คุณภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. [รายงานการขอทุน]. สืบค้นจาก http://libdoc.dpu.ac.th/research/159565.pdf
ธีระพงษ์ ภูริปาณิก. (2546). คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน:กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประสานศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา).
ศรีสุดา มีชำราญ. (2553). คุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 1(2), 269-281.
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว. (2558). ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เรื่อง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา. 20 มีนาคม 2562, เข้าถึงได้จากข่าวประชาสัมพันธ์สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว: http:// wp.doe.go.th/wp/images/pr/pr061058.pdf
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว. (30 มีนาคม 2559). คู่มือนายจ้าง ประกอบการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว. 20 มีนาคม 2562, เข้าถึงได้จาก สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว: http://wp.doe.go.th/wp/images/pr/pr5902.pdf
อรรถพงศ์ ลิมป์กาญจนวัฒน์. (2558). การจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี).
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ). (2555). ประเทศไทย: กฎกระทรวงฉบับใหม่ให้การ คุ้มครองสิทธิแรงงานทำงานงานบ้านดียิ่งขึ้น. 20 มีนาคม 2562, เข้าถึงได้จาก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 96 (ไอแอลโอ): https://www.ilo.org/wcmsp5 /groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication /wcms_125651.pdf
Walton, R.E. (1973). Quality of life: What is it? Slone Management Review 15th (September): 12 – 18.
Yamane, T. (1970). Statistics: An Introductory Analysis (2nd ed.).Tokyo:John Weather hill, Inc.
Published
2020-12-02