Return to Article Details ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร กับประสิทธิภาพการทำงาน ด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก จังหวัดสระแก้ว Download Download PDF