ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร กับประสิทธิภาพการทำงาน ด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก จังหวัดสระแก้ว

  • ชูติรัตน์ งามแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • มารดารัตน์ สุขสง่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ขันทอง ใจดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Keywords: ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์, ประสิทธิภาพการทำงาน, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือเพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 2) ระดับประสิทธิภาพการทำงานขององค์การด้านการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยกจังหวัดสระแก้ว 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร กับประสิทธิภาพการทำงานขององค์การด้านการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก จังหวัดสระแก้ว จำนวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม รองลงมา การสนันสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผล และค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุล ตามลำดับ 2. ประสิทธิสภาพการทำงานขององค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านประชาชนตื่นตัวกับความสำคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตย รองลงมา การบริหารจัดการงบประมาณให้ประสิทธิภาพ และค่าเฉลี่ยที่น้อยสุด คือ ด้านพัฒนาบุคลากร ตามลำดับ 3.ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิ์ภาพการทำงานขององค์การด้านการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก จังหวัดสระแก้ว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในภาพรวมและรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน และพบว่าเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวกทั้งหมด โดยในภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก และระดับสูงตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าสัมประสิทธิ์น้อยที่สุดคือ การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับปานกลาง

References

กัณฑ์กณัฐ สุวรรณรัชภูม์ (2557). ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์:รูปแบบของผู้นำยุคใหม่. สืบค้นเมื่อวันที่4 กันยายน 2562. จาก http://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/article/download/4137/4097.
นพวรรณ บุญเจริญสุข ภารดี อนันต์นาวี และสถาพร พฤฑฒิกุล. (2561).องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา.วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา. 10(2), 273-291.
เพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา. (2561). ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. วารสารบริหารการศึกษา มศว. 15(28), 26-35.
ไพศาล คำแก้ว, ธนายุ ภู่วิทยาธร และวรรณวิชณีย์ ทองอินทราช. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 12 .วันที่ 27-28 ตุลาคม. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 200-201.
สุเทพ การกระสัง. (2546).ประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหารของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล: ศึกษากรรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก (2556).สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน.สืบค้น เมื่อ14 พฤษภาคม 2562,จาก http://www. tayak.go.th

ภาษาอังกฤษ
Dubrin, A. J. (2007). Charismatic and transformational leadership. Leadership. Boston, MA: Houghton Mifflin Company.
Hitt, M. A, Ireland, R. D and Hoskisson, R. E. (2007). Management of strategy : Concepts and Cases.China : Thomson South-Wettern.
Published
2020-12-02