ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

  • นาตยา ทับยาง
  • พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
Keywords: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ×, การปฏิบัติงานของครู

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาการปฏิบัติงานของครู และ3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 352 คน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 67 คน และครูจำนวน 285 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามตามแนวคิดของ บาส และอโวลิโอ แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

            ผลการวิจัย พบว่า

  1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการสร้างบารมี
  2. การปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ การร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพการร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ   อยู่เสมอ การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผล การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครู

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2543). คู่มือการบริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ:องค์การรับส่งสินค้าและ

พัสดุภัณฑ์.

กานนท์ อินทปัญญา. (2549). การปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของ ครูในโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1. ปริญญาศึกษา ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ขวัญชัย จะเกรง. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ สถานศึกษาขั้นพื้น

ฐานช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม. สารนิพนธ์ การศึกษา มหาบัณฑิต กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ. (2554). ภาวะผู้นำการ เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ของสถานศึกษาขนาดกลาง อำเภอโพธาราม สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร

การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

คำนึง ผุดผ่อง. (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต

ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

เฉลิมขวัญ ถือความสัตย์. (2555). การตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ชาญชัย ไชยคำภา. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุดรธานี.

ชุติมา แย้มจ่าเมือง. (2554). กระบวนการนิเทศที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ถวิล ทองสัมฤทธิ์. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารสถานศึกษา กับการปฏิบัติงานของครู

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1- 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี.

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

ธงชัย วนิชรัตน์. (2548). การปฏิบัติงานตาม มาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนใน โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอแกลง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาระยอง เขต 2. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.

นฤมล โยคานุกุล. (2556). ภาวะผู้นำการ เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัด

นครราชสีมา. สารนิพนธ์พุทธ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย.

บรรเจิด อาจแก้ว. (2542). การศึกษาการ ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน วิชาชีพครูของครูมัธยมศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา

จังหวัดเลย. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น.

ไพวรรณ คำดี. (2550). การปฏิบัติงานของครูผู้สอน ตามเกณฑ์มาตรฐาน วิชาชีพครู ในทัศนะของผู้บริหาร สถานศึกษาและครูผู้สอน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่หนองคาย เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาสารคาม.

พรศิษฐ์ คำรอด. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับ ประสิทธิภาพการบริหารงานตาม บทบาทของผู้

บริหารสถานศึกษาโดย ใช้โรงเรียนเป็นฐาน. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พรทิพย์ อรุณทอง. (2541). การศึกษาความ คิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการ ประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครู. ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2550). มนุษย์สัมพันธ์ : พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

รุ่ง แก้วแดง. (2545). โรงเรียนนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.

เฉลา ระโหฐาน. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ ผู้บริหารและประสิทธิผลการ บริหารงานของสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาชลบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ

ศึกษา มหาวิทยาลัยราช ภัฏราชนครินทร์.

วรพนิต ศรีทอง. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของครูใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.

วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วิทยา จักรไชย. (2552). ทัศนะของครูที่มีต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ยโสธร เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุบลราชธานี.

วิไล จิระวัชชะนานนท์. (2547). การปฏิบัติงาน ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหา บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์.

ศุภกิจ สานุสัตย์. (2546). ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ ผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจใน การปฏิบัติ

งานของครูผู้สอนใน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

สมศรี ศรีชาติ. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ ครูในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัด สำนักเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

สมพร เมืองแป้น. (2548). ภาวะผู้นำการ เปลี่ยนแปลงกับการบริหารเชิงกล ยุทธ์ในสถานศึกษา. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สมควร ไกรพน. (2546). แบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด

ขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.

สุพล พรหมประเสริฐ. (2548). การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียน กับการปฏิบัติ

งานของ ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษานครนายก. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร

การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

สุพล วังสินธ์. (2545). การบริหารโรงเรียนตาม แนวปฏิรูปการศึกษา. วารสารวิชาการ, 13(5), 40-43.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3. (2559). แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

กาญจนบุรี: กลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานฯ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2543). ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียน สำคัญที่สุด. กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี.

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2541). เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาครู. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2579. กรุงเทพฯ :พริกหวานกราฟฟิค.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2539). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 8

(พ.ศ.2540-2544). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12

(พ.ศ. 2560-2564). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สำนัก นายกรัฐมนตรี.

อัจฉรา โพธิ์อ้น. (2558). ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี, 4(1), 1.

อุบล สินธุโร. (2554). การปฏิบัติงานตาม มาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.

แอนนา รัตนภักดี. (2553). ภาวะผู้นำการ เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี

เขต 1. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.

_______. (2545). แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555). กรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการ.

Bass,Bernard M.,and Bruce J. Avolio. (1994). Improving Organizational Effectiveness Through Transformational

Leadership. Thousand Oaks.: Sage Publications.

Bass, B. M. (1985). Stogdill’s handbook of leadership : A survey of theory and research. New York: Free Press.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activties. Educational and

Psychological Measurement, 30, 607 - 610.

Published
2020-12-07