ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

Principal Contact

บัวบุตรี รณฤทธิวิชัย
บรรณาธิการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Phone 02-160-1051

Support Contact

ศิริธรรม จิตต์งาม
Phone 02-160-1280